ธอส.แจงปมสอบวินัย “เพ็ญศรี” เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของธนาคาร

โดย MGR Online   
19 พฤษภาคม 2560 19:15 น. (แก้ไขล่าสุด 20 พฤษภาคม 2560 03:53 น.)
ธอส.แจงปมสอบวินัย “เพ็ญศรี” เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของธนาคาร
        ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชี้แจงปมร้อนกรณีที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบข้อมูล ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมนายกรัฐมนตรี เหตุถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย ฐานอนุมัติสินเชื่อให้แก่ลูกค้าโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ ชี้กระบวนการพิจารณาเป็นไปตามสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทั้งที่กรรมการสอบข้อเท็จจริงเห็นเอกฉันท์ไม่มีความผิดปกติในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ และไม่ขัดระเบียบธนาคาร จึงเห็นควรยุติการดำเนินการทางวินัย
       
       ตามที่ปรากฏข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 โดยมีประเด็นหลักว่า ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) นางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบข้อมูล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (เทียบเท่ารองกรรมการผู้จัดการ) ยื่นเรื่องถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หลังจากที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย ตามหนังสือเลขที่ ว.84/2559 โดยผู้บังคับบัญชาของธนาคารอาคารสงเคราะห์ อ้างถึงคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีให้ดำเนินการทางวินัย ตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งถูกกล่าวหาว่า ขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อบุคคล อนุมัติสินเชื่อ จำนวน 5 ล้านบาท ให้บุคคลรายหนึ่ง เป็นการอนุมัติสินเชื่อโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติของธนาคารกำหนด ทั้งๆ ที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมีความเห็นเอกฉันท์กรณีดังกล่าวระบุว่า ไม่มีความผิดปกติในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ และไม่ขัดระเบียบธนาคาร จึงเห็นควรให้ยุติการดำเนินการทางวินัย ไม่มีความผิดทางละเมิดที่เข้าข้อบังคับธนาคาร จึงควรให้ยุติดำเนินการทางแพ่ง และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานไม่ส่อไปในทางทุจริต จึงไม่มีมูลความผิดทางอาญา ตลอดเวลาที่ทำงานมาก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด ได้รับการประเมินเป็นพนักงานดีเด่นติดต่อกันหลายปี กระทั่งวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ได้ทำหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการ เพื่อขอให้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งสอบวินัยที่เคยตั้งขึ้น แต่ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีหนังสือตอบกลับว่าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งดังกล่าวได้ และได้ส่งหนังสือขอย้ำไปอีกหลายหน แต่กรรมการผู้จัดการไม่มีการตอบหนังสือกลับมา เพียงให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบอกว่าการตั้งกรรมการสอบวินัยนั้น ชอบด้วยกฎหมายแล้ว
       
       อย่างไรก็ตาม ที่มาขอความเป็นธรรมจากนายกรัฐมนตรีก็เพื่อขอให้มีคำสั่งถึงผู้บริหารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พิจารณาคืนความเป็นธรรมให้กับตน โดยขอให้ยกเลิกคำสั่งสอบวินัย และให้คืนตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการให้แก่ตนนั้น
       
       ธนาคารขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง และทำความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว ดังนี้
       
       1.การที่ธนาคารมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย นางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ สืบเนื่องจาก คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้รับเรื่องกล่าวหานางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ ขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อบุคคล กรณีอนุมัติสินเชื่อของลูกค้ารายหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวแล้ว ฟังได้ว่า การอนุมัติสินเชื่อให้แก่ลูกค้ารายดังกล่าวไม่ถูกต้อง และไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติของธนาคารที่กำหนดไว้ และมีมติส่งเรื่องให้ธนาคารดำเนินการทางวินัยกับนางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ ตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ซึ่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่จะส่งเรื่องให้ธนาคารดำเนินการทางวินัย ซึ่งธนาคารไม่สามารถดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ เนื่องจากมาตรา 89/4 วรรค 1 กำหนดให้กรรมการผู้จัดการเมื่อได้รับเรื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.แล้ว ต้องดำเนินการสอบสวนความผิด แล้วรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทราบ
       
       2.การที่ธนาคารได้เคยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวกับนางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ และปรากฏผลในขณะนั้นว่า ไม่มีมูลเป็นอันยุติเรื่องนั้น เป็นเพียงกระบวนการรวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานเพื่อให้ทราบความจริง มิใช่เป็นการสอบสวนความผิดทางวินัยตามข้อบังคับของธนาคาร ประกอบกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้รับทราบสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของธนาคารแล้ว แต่ยังคงมีมติส่งเรื่องให้ธนาคารดำเนินการทางวินัยกับนางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ อีก
        
       3.การที่นางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ แจ้งว่า กรรมการผู้จัดการไม่ตอบหนังสือที่ตนขอให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น กรรมการผู้จัดการได้มีการพิจารณาเห็นชอบหนังสือที่ได้ตอบชี้แจงนางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ แล้ว และมอบหมายให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าว ซึ่งธนาคารได้มีการตอบหนังสือชี้แจงนางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ แล้วหลายฉบับ
        
       4.การที่นางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ ทำหนังสือถึงคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น คณะกรรมการธนาคารได้รับทราบ และมีมติให้ฝ่ายจัดการของธนาคารเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้พิจารณาเห็นชอบหนังสือที่ได้ตอบชี้แจงแล้ว และมอบหมายให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าวเช่นกัน
        
       5.การที่ธนาคารมีคำสั่งโยกย้ายนางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ จากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบข้อมูล เป็นการหมุนเวียนพนักงานตามความเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบของธนาคาร สำหรับตำแหน่งใหม่นั้น เทียบเท่าตำแหน่งเดิม และสิทธิประโยชน์ไม่ด้อยไปกว่าเดิม พร้อมกับคำสั่งดังกล่าวก็ได้มีการโยกย้ายหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูงอีกหลายตำแหน่งในคราวเดียวกัน
        
       6.สำหรับที่นางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ มีหนังสือร้องเรียนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ถึงประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช.ว่า กรณีที่นางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ ได้อนุมัติสินเชื่อบุคคลเหมือนกันกับกรณีของกรรมการผู้จัดการที่ได้อนุมัติสินเชื่อบุคคลทุกประการนั้น กรณีดังกล่าวประธานกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้กลุ่มงานตรวจสอบของธนาคารพิจารณาดำเนินการ และได้มีการสรุปผลการตรวจสอบแจ้งให้กับนางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ ทราบแล้วว่า การสรุปวิเคราะห์ที่มาของรายได้ผู้กู้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และคู่มือปฏิบัติงานที่บังคับใช้ในขณะยื่นกู้แล้ว
        
       7.แม้กรณีนางเพ็ญศรี โปร่งเมฆ จะได้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อบุคคลโดยวิเคราะห์รายได้จากบัญชีเงินฝากของบริษัทที่ลูกค้าถือหุ้นอยู่เหมือนกับกรณีของการอนุมัติสินเชื่อของกรรมการผู้จัดการก็ตาม แต่ทั้ง 2 กรณีก็ยังมีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับรายได้ของผู้กู้ และพฤติกรรมอื่นๆ ที่แตกต่างกัน

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017